Vzdělávací program

 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Pramínky sounaležitosti, jež vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání i skutečného života a podmínek naší mateřské školy. Všichni zaměstnanci se na profesionální úrovni spolupodílí na vytváření přátelského a bezpečného prostředí, které vede k naplnění šťastného a spokojeného dětství. Vytváříme podmínky pro rozvoj celé osobnosti dítěte s důrazem na citový prožitek. Naším cílem je, aby každé dítě našlo v životě své uplatnění odpovídající jeho individuálním možnostem a schopnostem.

Charakteristika vzdělávacího programu

Zaměření školy

Motto školy „Vychovávat dítě znamená vychovávat sám sebe!“ vystihuje podstatu našeho přístupu k dětem.

Mateřská škola je pro dítě ve většině případů první institucí, ve které tráví nemalý čas mimo svou rodinu, kde se setkává s vrstevníky i dospělými. V předškolním věku je dítě velmi vnímavé a to, co prožívá a jakým způsobem se seznamuje s okolním světem, ho provází po celý jeho další život. Psychologické výzkumy dokazují, že se do 6 let dítěte vytváří až 85% osobnosti! Mezi hlavní způsoby, jak se dítě v tomto věku učí, patří nápodoba. A zde přichází moment, kdy si my – dospělí musíme uvědomit, že jsme pro dítě hlavním příkladem a vzorem.  Cílem mateřské školy je, aby všichni zaměstnanci byli pro dítě zdrojem bezpečí a pocitu jistoty a zároveň i hodnotným vzorem!

Název školního vzdělávacího programu Pramínky sounáležitosti dále vystihuje způsob, jak dítě vnímáme. Pramínek charakterizuje dítě na počátku předškolního vzdělávání – tenký proud vody na začátku své cesty postupně neustále nabírá na síle, velikosti a důležitosti. Projde postupně stádiem potůčku, potoku, říčky a nakonec mohutné řeky. Je stále v pohybu, postupuje vpřed a mění se, roste, zdolává překážky a přetváří ráz krajiny.    I ten sebemenší pramínek v sobě nese život, může doslova znamenat záchranu pro mnohé živé organizmy. Na začátku není jisté, jak silný proud každý z nich bude mít, jak daleko a kam doteče. Víme však s určitostí, že žádný nezůstane tím původním pramínkem ze začátku jeho cesty.

Děti jsou, stejně jako pramínky, zdrojem nového života – přináší nám naději, radost, osvěžení, potěchu, inspiraci. My dospělí – učitelky, rodiče a ostatní zaměstnanci jim tvoříme břehy, což jsou ve skutečnosti mantinely, hranice a pravidla, která je ovšem nesmí omezovat a svazovat, ale bezpečně vést k jejich i našemu cíli. Tím hlavním cílem je cesta samotná a my se budeme snažit o to, aby byla šťastná, hravá, podnětná, poučná a bezpečná. A přesto, že nejsou všechny děti – pramínky stejně silné, dravé a na své životní pouti dojdou různě daleko, jsou pro nás všechny stejně důležité!

Prostřednictvím školního vzdělávacího programu se pramínky – děti budou seznamovat sami se sebou, s blízkým okolím i lidmi, kteří v něm žijí, budou poznávat nejen svůj domov, své město ale i celý širý svět, budou společně sdílet všední i nevšední zážitky, budou objevovat zázraky přírody a radovat se ze společného bytí! Různorodými tématy vycházejícími z podstaty programu budou vedeny k sounáležitosti sami se sebou, se svými blízkými, kamarády, mateřskou školou, městem, naším státem i celou naší planetou Zemí.

Dalším podstatným znakem školního vzdělávacího programu, z něhož vycházejí cíle pedagogické práce, se staly tzv. Čtyři pilíře vzdělávání (J. Delors Učení je skryté bohatství, 1996), jež v posledních letech nabývají na vážnosti právě v předškolním vzdělávání. Jsou to:

  • Učit se poznávat – učit děti kritickému myšlení, nikoli přebírání názorů autorit.
  • Učit se jednat – poskytnout dětem možnost získat životní dovednosti prostřednictvím praktických činností a samostatných řešení problémů.
  • Učit se žít společně – vést děti k respektu a úctě k druhým, k toleranci k odlišnostem.
  • Učit se být – rozvíjet u dětí sebeúctu a sebevědomí. Podporovat je na cestě při vzniku autonomního člověka s vlastním názorem, který přijímá zodpovědnost za své chování.

Při tvorbě programu jsme vycházeli z faktu, že v předškolním věku se zakládají dovednosti trvalého charakteru a proto považujeme předškolní vzdělávání za základ celoživotního vzdělávání jedince.

 

Cíle školního vzdělávacího programu

Mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle:

  • Vytváření hodnotového systému dětí.
  • Prohlubování sociálních dovedností dětí.
  • Rozvíjení osobnosti dětí a jejich zájmů po všech stránkách.
  • Rozvíjení kritického a tvořivého myšlení dětí.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací program naší mateřské školy s názvem Pramínky sounáležitosti je sestaven do pěti integrovaných bloků, jež jsou postaveny na tradičních akcích školy.

Integrované bloky jsou realizovány prostřednictvím témat, které učitelky v jednotlivých třídách volí dle aktuální situace ve třídě a rozpracovávají je v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.

 

Integrované bloky

I. Integrovaný blok : Pramínky společného seznamování

Charakteristika:

Společné seznamování nás zavede do světa, se kterým se teprve budeme seznamovat – ať už půjde o nové kamarády, nové koutky ve třídě, nové hračky, ostatní prostory mateřské školy nebo nová pravidla ve třídě. Půjde o to, abychom se společně seznámili a byli seznámeni!

Obsah:

K společnému seznamování využijeme různorodé činnosti prohlubující vzájemné vztahy mezi dětmi i dospělými. Pobytem v mateřské škole povedeme děti k relativní citové samostatnosti, k odpoutání se od rodiny na určitou dobu a ke schopnosti projevit se jako samostatný jedinec.

Styčným bodem prvního integrovaného bloku se stane společné zábavné setkání dětí               a rodičů jednotlivých tříd, tzv. Neformální třídní setkání, které povede k vzájemnému seznamování.

Pokud jsme jako třída již dostatečně vzájemně seznámeni, využijeme tohoto integrovaného bloku k seznamování s osobami, předměty, jevy nebo situacemi, které vyplynou z aktuálního dění ve třídě a z přirozeného zájmu dětí.

II. Integrovaný blok : Pramínky společného poznávání

Charakteristika:

Společně budeme poznávat život a jeho různorodé proměny nejen u nás doma ale i v ostatních zemích světa. Na příkladech ze svého okolí ale i na příkladech z pohádek     a příběhů budeme poznávat život kolem nás a jeho proměny vycházející nejen z aktuálního podzimního období.

Obsah:

Zorganizujeme podzimní brigádu s rodiči a pomůžeme školní zahradě „zazimovat“. Společně tak poznáme, jak se příroda a lidé vzájemně ovlivňují a jak my – lidé můžeme přírodě pomáhat. Odměnou nám budou podzimní dovádění a hrátky s přírodninami,         za kterými se vydáme i do blízkého okolí.

Podzimní čas nám poskytne také vhodný prostor pro práci s fantazijními příběhy, na nichž můžeme dětem vysvětlit pravou podstatu „nadpřirozených“ jevů a zbavit je tak nepříjemných pocitů či dokonce strachu, dále pak rozpoznávat dobro a zlo. Díky těmto aktivitám se hlouběji zaměříme na prevenci patologických jevů.

Významným svátkem podzimního období je svátek české státnosti, který dětem přiblížíme a povedeme je k úctě k našemu státu i k našim národním tradicím.

V tomto integrovaném bloku budeme děti podporovat v samostatnosti při pomoci na školní zahradě, budeme u nich probouzet a prohlubovat schopnost převzít zodpovědnost za své chování, a to nejen vůči přírodě.

III. Integrovaný blok: Pramínky společného sdílení

Charakteristika:

Společné sdílení nám připraví chvíle vzájemné sounáležitosti jak doma tak ve třídě, s kamarády celé MŠ i s rodinnými příslušníky. Společně budeme sdílet všední i nevšední chvíle vycházející z tradic 
Adventu, Vánoc a Masopustu.

Obsah:

V tomto období nás čekají slavnostní setkání jako je Posezení u vánočního stromečku (Vánoční koncert) a Karneval. Pro děti bude připravena tradiční Mikulášská nadílka.

Budeme rozvíjet schopnost sdílet pocity i prožitky s ostatními a společné sdílení podtrhneme příjemným a estetickým prostředím, které kolem sebe vytvoříme.

„Darovat a být obdarován.“ – Tato krátká věta vystihuje hodnotovou oblast třetího integrovaného bloku, prostřednictvím něhož povedeme děti k mentální schopnosti, či dokonce potřebě, obdarovat druhé stejně jako schopnosti projevit a prožít radost z obdarování, a to nejen hmotného.

IV. Integrovaný blok: Pramínky společného objevování

Charakteristika:

Společně budeme objevovat rozmanitý svět přírody, lidí, kultury, techniky i umění.  Společné objevování nás povede nejen k novým „objevům“, ale také k úctě k dlouholetým tradicím jako jsou svátky jara Velikonoce Den Země,

Obsah:

Probouzející se jarní přírodu a celý širý svět kolem nás budeme objevovat a zkoumat prostřednictvím různorodých činností, při kterých budeme dodržovat pravidla společného soužití stejně jako zásady bezpečnosti.

Prostřednictvím aktivit tohoto integrovaného bloku povedeme děti k uvědomění si, že zodpovídají za své jednání a chování, které má přímý vliv nejen na jejich zdraví a bezpečnost, ale i na celkový stav jejich blízkého okolí s dopadem na celou planetu Zemi.

V. Integrovaný blok: Pramínky společného radování

Charakteristika:

Společně se budeme radovat! Zorganizujeme hned několik oslav, prostřednictvím nichž děti mohou vyzkoušet samostatnost a vyzrálost získanou v průběhu celého školního roku.

Obsah:

Nejprve připravíme překvapení pro naše maminky ke Dni matek, pak oslavíme Mezinárodní den dětí a školní rok zakončíme slavnostním Rozloučením se školáky.

Díky těmto oslavám připravíme milé a estetické prostředí pomocí svých vlastních výrobků.

Společné radování spontánně vyjádříme tancem a hudbou a projevíme prosociální chování ke všem přítomným lidem s uplatněním základních pravidel slušného chování.

 

Pozn: Plné znění školního vzdělávacího programu je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd a v kanceláři ředitelky školy.