Údaje školy

Název školy:

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6

702 00 Ostrava

Založení:

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 635/114 ze dne 11. 09. 2001 s účinností ke dni 01. 01. 2002.

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Dále organizace zabezpečuje školní stravování dětí a stravování vlastním zaměstnancům.

Právní forma:

příspěvková organizace

Ředitelka školy:

Mgr. Stanislava Korcová

Zástupkyně ředitelky školy:

Jitka Severinová

Zástupkyně ředitelky školy pro pedagogickou oblast:

Bc. Jana Richterová

Bronislava Felklová

Organizační struktura:

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy, která má své zástupkyně. Všichni zaměstnanci jsou přímo řízeni ředitelkou, popř. jejími zástupkyněmi. Mateřská škola se člení na úseky: pedagogický, ekonomický, provozní a školní jídelnu.

Kontakty:

602 417 771 (od 8.00 – 13.30) – číslo na administrativní pracovnici včetně školní jídelny

602 412 563 – číslo do kanceláře ředitelky

Fax: nemáme

Adresa školy:

Varenská 2977/2a

702 00 Moravská Ostrava

Úřední hodiny:

Administrativní pracovnice: pondělí – pátek: od 8.00 – 13.30

Ředitelka školy: pondělí – pátek: po domluvě

Provoz mateřské školy:

Pondělí – pátek: 6.00 – 16.30 hodin

Webové stránky školy:

www.msvarenska.cz

Datové schránky:

sy9kwgs

E-mail:

posta@msvarenska.cz

Účet školy:

18736761/0100

IČO:

70934002

DIČ:

nejsme plátci DPH

Hlavní dokumenty školy:

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program „Pramínky sounáležitosti“:https://msvarenska.cz/vzdelavani/vzdelavaci-program/

Školní řád, Úplata za předškolní vzdělávání: https://msvarenska.cz/dokumenty-skoly/

Rozpočet školy

https://msvarenska.cz/dokumenty-skoly/

Žádost o informace, příjem žádostí a dalších podání, úhrady za poskytování informací:

https://msvarenska.cz/dokumenty-skoly/

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat do 15 dnů ode dne doručení osobně ředitelce školy nebo poštou na adresu organizace.

Formuláře:

https://msvarenska.cz/informace/

Životní situace:

Zápis do mateřské školy: https://msvarenska.cz/zapis-do-materske-skoly/

Povinné předškolní vzdělávání: https://msvarenska.cz/informace/

 Výroční zprávy:

Zpráva o činnosti školy 2022-2023

Zpráva o činnosti školy 2021-2022

Předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších novel

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů